up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחקרי ממשק וטיפוח

השוואה של גורמים המשפיעים על ביצועי ייצור, רבייה, ורווחת הפרה בסככה מרחבית וסככה כוללת בנגב המערבי בעונת הקיץ.    

יניב לבון, יואב שעני, עירא פלך, והילל מלכה - 2020- מספר מחקר 870-1641-20

קביעת גנוטיפ לגן κ קזאין המשפיע על התגבנות החלב ובחינת שילובו בטיפוח

אפרים עזרא, מיכה רון, יהודה ולר, יואל זרון, יניב לבון- 2021- מספר מחקר 983-0035-18

בחינת משטר הגמעה מוגבר ביונקים

•איל פרנק, גבי עדין, גל פלג, יואב שעני - 2019- מספר מחקר 870-1634-19

מניפולציות תזונתיות להפחתת רמת הנתרן המופרש מהפרה בצואה ובשתן ומגיע לשפכי הרפת ולמי הקולחין

איל פרנק, הילל מלכה, יהושב בן מאיר2, ד"ר יהושע מירון -2018 - מספר מחקר 870-1620-18

בדיקה השוואתית של בולוסים למדידת טמפ' הכרס ביחס לטמפ' וגינלית ככלי לניטור טמפ' הפרה

י. שעני, פ. שורק, ה. מלכה, י. לבון - 2017- מספר מחקר 983-0034-17

בדיקת שיטות לצמצום הכאב הכרוך בהסרת ניצני קרניים ובחינת ההשלכות הכלכליות הנלוות

חן הניג, שבתאי אריאל, גבי עדין, גל פלג, הלל מלכה, גלעד פקטור, שרה וויל פינקלשטיין - 2016- מספר מחקר 382-0016

השפעת תאורה מלאכותית בלילה על צריכת מזון, גדילה, בריאות ורווחה של עגלים יונקים מגזע הולשטיין ישראלי

אראיל שבתאי - 2015 - מספר מחקר 362-0417-15

בחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש על מדדים בתחלובה העוקבת

הלל מלכה איל פרנק דוד בירן יואב שעני, אפרים עזרא, יניב לבון - 2014- מספר מחקר 870-1612-14

לארכיון מחקרי ממשק וטיפוח