up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחקרי ממשק וטיפוח

השפעת ממשק גידול עגלות תחלופה, מלונות פרטניות, זוגיות או פרטניות צמודות, על בריאות, צריכת מזון, יעילות ניצול מזון, גלידה, רווחה ויצרנות כמבכירה

יהושב בן מאיר, אריאל שבתאי, מירי כהן-צינדר- 2024- מספר מחקר 362-0700

בדיקת השפעת צינון אינטנסיבי לאורך המדרך על ביצועי הפרות

עמי ארנין, מיכאל ואן סטרטן- 2022- מספר מחקר 668-0121-22

ניתוח גנטי וסביבתי של משך זמן העלאת גירה ברפת החלב הישראלית

אפרים עזרא, יניב לבון , בועז חנוכי, יהודה ולר- 2023- מספר מחקר 983-0040-23

טיפול במי הנטל של מתקני ביוגז לטובת הפחתת הזיהום הסביבתי לרמה המאפשרת הזרמה לביוב ושימוש מדייק כמחליפי דשנים בחקלאות 

ד"ר רועי פוסמניק, פרופ' עמית גרוס, הלל מלכה - 2021 - מספר מחקר 301-1093-21

פיתוח תכנית לחישוב ריבוי בשארות בעדר הבקר הישראלי על סמך נתוני שבב ( SNP )

מורן גרשוני - 2020- מספר מחקר 362-0647

מערכת ביולוגית טבעית לטיפול בשפכים

הלל מלכה, יניב לבון - 2021- מספר מחקר 983-0037-21

השפעות אקלים ותנודות אקלימיות על יצרנות בקר בישראל 

גיא דוברת - 2021- מספר מחקר 277-0812-22

בחינת השפעת שיטות טיפול שונות בזבל המרבץ המיועד לפיזור בשדה על מדדי איכות הזבל וביצועי פרות החלב

איל פרנק, אבירם ג'ונסון, הראל גרינבלט - מספר מחקר 870-1642-21

פיתוח ותקפות טכנולוגיה למדידת צריכת מזון פרטנית ברפת החלב 

אילן הלחמי, יואב שעני - 2020- מספר מחקר 4594574

השוואה של גורמים המשפיעים על ביצועי ייצור, רבייה, ורווחת הפרה בסככה מרחבית וסככה כוללת בנגב המערבי בעונת הקיץ.    

יניב לבון, יואב שעני, עירא פלך, והילל מלכה - 2020- מספר מחקר 870-1641-20

קביעת גנוטיפ לגן κ קזאין המשפיע על התגבנות החלב ובחינת שילובו בטיפוח

אפרים עזרא, מיכה רון, יהודה ולר, יואל זרון, יניב לבון- 2021- מספר מחקר 983-0035-18

בחינת משטר הגמעה מוגבר ביונקים

•איל פרנק, גבי עדין, גל פלג, יואב שעני - 2019- מספר מחקר 870-1634-19

מניפולציות תזונתיות להפחתת רמת הנתרן המופרש מהפרה בצואה ובשתן ומגיע לשפכי הרפת ולמי הקולחין

איל פרנק, הילל מלכה, יהושב בן מאיר2, ד"ר יהושע מירון -2018 - מספר מחקר 870-1620-18

בדיקה השוואתית של בולוסים למדידת טמפ' הכרס ביחס לטמפ' וגינלית ככלי לניטור טמפ' הפרה

י. שעני, פ. שורק, ה. מלכה, י. לבון - 2017- מספר מחקר 983-0034-17

בדיקת שיטות לצמצום הכאב הכרוך בהסרת ניצני קרניים ובחינת ההשלכות הכלכליות הנלוות

חן הניג, שבתאי אריאל, גבי עדין, גל פלג, הלל מלכה, גלעד פקטור, שרה וויל פינקלשטיין - 2016- מספר מחקר 382-0016