up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בחינת השפעת שיטות טיפול שונות בזבל המרבץ המיועד לפיזור בשדה על מדדי איכות הזבל וביצועי פרות החלבמספר העבודה: 870-1642-21

חוקר ראשי: איל פרנק [בקר לחלב], שה״מ

חוקרים שותפים: אבירם ג'ונסון היחידה המקצועית אגרואקולוגיה, שה"מ, הראל גרינבלט [מיכון], יואב שעני [בקר לחלב], שה"מ

תחום המחקר: ממשק וטיפוח

לכניסה למחקר – לחץ כאן