up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

טפסים – קרן מחקר בקר וצאן

הנחיות לקראת סיום עבודת המחקר

מתכונת להגשת תכנית מחקר מלאה להנהלת ענף הבקר לחלב

דף הסבר למילוי “דף שער” – הגשת הצעת מחקר ובקשת תקציב לקרן המחקר של מועצת החלב

דף שער להצעת מחקר בקרן מועצת החלב – טופס 1

מתכונת להגשת תכנית מחקר הקדמית לקרן המחקר של המועצה

הודעה על תחילת המחקר ומועד מתוכנן לסיומו, תמצית תכנית המחקר, תקציב המחקר ואישור החוקר – מילוי ושליחה באחריות מוסד המחקר והחוקר הראשי – טופס 2

דו”ח התקדמות ביצוע מחקר ימולא על ידי המוסד/ החוקר בסיום כל שנת מחקר – טופס 3

דו”ח כספי – ימולא על ידי החשב /חוקר של המוסד – טופס 4

אישור מתאם המחקר – טופס 5

הנחיות מפורטות למילוי דו”ח מסכם של המחקר – טופס 6

דו”ח המסכם של עבודת המחקר – ימולא על ידי החוקר הראשי – טופס 7

הצהרה על שמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים – טופס 8

מדדי שיפוט לעבודות חדשות של הועדות המקצועיות בקרן המחקר של מועצת החלב

מדדי שיפוט לעבודות חדשות של מנהלת קרן המחקר

גודל פונט