up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

דו"ח התקדמות ביצוע מחקר ימולא על ידי המוסד/ החוקר בסיום כל שנת מחקר – טופס 3

להדפסת הטופס לחץ כאן

לכבוד                                                                                                    תאריך                               
המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק)
דרך החורש 4 יהוד

א.ג.נ.

הנדון: דו"ח התקדמות ביצוע מחקר מס'                               

  1. הננו לאשר כי המחקר שבנדון מתבצע על פי תכנית המחקר שאושרה על ידי הנהלת ענף הבקר ("תכנית המחקר").
  2. הביצוע מתנהל כמפורט בתכנית המחקר מהבחינות הבאות:  סמן בעיגון כן / לא

 

א. מדעית.     כן / לא

ב. הושקעו הכספים המתוכנן במחקר (ביצוע הוצאות שכר, רכש וכיוצ"ב).  כן / לא

ג. הפעלת אתרי המחקר (מעבדות, מתקנים, חוות וכו').  כן / לא

במידה והתשובה לאחת השאלות היא לא נא לפרט הסטייה מהתכנון והטעמים לכך:

בכבוד רב,

מוסד המחקר

========================================================================

אישור החוקר

אני הח"מ: הנני החוקר המבצע את המחקר שבנדון והריני לאשר נכונות הפרטים המופיעים בדו"ח דלעיל.

חתימה