up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

דו"ח כספי – ימולא על ידי החשב /חוקר של המוסד – טופס 4

להדפסת הטופס לחץ כאן

לכבוד                                                                                                    תאריך                               
המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק)
דרך החורש 4 יהוד

א.ג.נ.

הנדון: דו"ח כספי שנתי – מחקר מס'                               

אנו הח"מ מתכבדים בזאת להגיש לכם הדו"ח הכספי השנתי למחקר שבנדון.

ריכוז הדו"ח הכספי:

הוצאות בפועל

תקציב

סעיף

שכר*

רכישות*

נסיעות*

תקורה*

סה"כ*

* נא לפרט בטבלה המתאימה

הוצאות שכר עבודה למחקר:

סה"כ עלות שכר

תעסוקה % תקופת העסקה דרגה אקדמאית תפקיד

שם העובד

עד- מ-

פירוט הוצאות אחרות:

שולם בש"ח

חשבון /אסמכתא ספק הוצאה
חומרים וציוד מתכלה

שירות חוות

אחרים

אנו הח"מ מאשרים בזאת כי הנתונים המופיעים בדו"ח זה לעיל משקפים נאמנה את ספרי החשבונות של המחקר שבנדון וכי ההוצאות המפורטות לעיל הן אך ורק הוצאות ישירות כהגדרתן בהסכם עם המועצה עם המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) מיום                             .

כמו כן, אנו מאשרים כי בהוצאות השכר לא נכללו תשלום משכורת לחוקר ראשי, עובד מחקר או עובד אחר אשר מועסק על ידי מוסד המחקר במשרה מלאה או חלקית.

אנו מאשרים כי בגדר ההוצאות המוכרות כללנו גם השלמת שכר לעובד                           שהיקף משרתו הוגדל לשם ביצוע המחקר ובתוספת המשרה הוא הועסק בביצוע המחקר בלבד.

מצורפים בזה הפרטים אודות היקף משרתו של העובד טרם הגדלתה, שכרו טרם הגדלתה, דרגתו ותפקידו בביצוע המחקר.

שם החשב:                                    חתימתו:                                 

שם החוקר:                                     חתימתו: