up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

דו"ח המסכם של עבודת המחקר – ימולא על ידי החוקר הראשי – טופס 7

חייב לכלול בתוכו את הסעיפים הבאים:

להדפסת הטופס לחץ כאן

בראשית העמוד הראשון של הדו״ח יופיעו:

 1. שם העבודה בעברית
 2. שמות החוקרים
 3. מוסדות החוקרים
 4. שנת פרסום המחקר
 5. תקציר בעברית ותקציר באנגלית של המחקר

הדו״ח המסכם ייכתב בעברית יכלול את הפרקים הבאים:

 1. מבוא.
 2. מטרות.
 3. חומרים, תהליכי ושיטות עבודה.
 4. תוצאות
 5. דיון ומסקנות
 6. רשימת ספרות
 7. הבעת תודה. העתק מן הדו"חות דלעיל ישוגר למועצה באמצעות דוא"ל במתכונת WORD או PDF. הדו״ח המסכם יוגש לאישור ע״י מתאם המחקר. במקרה הצורך ישלח מתאם המחקר את הדו״ח לשופטים חיצוניים לשיפוט. לאחר קבלת האישור יפורסם המחקר בידיעון ובאתר המועצה וכן בעיתונות חקלאית אחרת בהתאם לשיקולי מועצת החלב .
 8. פירוט לוח הזמנים להעברת כספי המימון למחקרים:
 • בתחילת שנת המחקר נחתמים ההסכמים בין מועצת החלב (באחריות חשב המועצה) לבין מוסדות המחקר הרלבנטיים.
 • לאחר חתימת ההסכם ועם התחלת המחקר יחתום מוסד המחקר ויחתים גם את החוקר על טופס מס 2 – ״נספח ב׳״ עד חודש מאי של שנת המחקר ו 30% מתקציב המחקר של אותה שנה יועברו לטובת/המוסד/החוקר.
 • עם התקדמות המחקר יחתום מוסד המחקר ויחתים גם את החוקר על טופס 3- ״נספח ג׳״ בחודש ספטמבר של שנת המחקר וישוחרר עוד חלק של 30% מתקציב המחקר השנתי.
 • עד למועד ה 30 באפריל של השנה הבאה, ישלח החוקר דו״ח מדעי מסכם לשנת המחקר. אם ימולא גם דו״ח כספי עבור שנת המחקר ישוחרר החלק של 40% מתקציב המחקר.
 • במידה ולא מולא דו״ח כספי, לא ישוחרר החלק של 40% מתקציב המחקר הנותר, אם בעקבות קבלה ואישור של הדו״ח המדעי יוכלו החוקרים להתקדם לשנת המחקר הבאה, לחתום על הנספחים ב׳ ו- ג׳ ולזכות בחלקים של 30% ועוד 30% מתקציב במחקר לשנה השניה (במאי וספטמבר) ולהתקדם עם המחקר.
 • בתום כל תקופת המחקר, עם קבלת הדו״ח המדעי המסכם וקבלת הדו״ח הכספי עבור כל שנות המחקר ישוחררו כל חלקי התקציב שעדיין מצויים במועצת החלב.
 • חשב המועצה מנהל קבצי מעקב אחר כל תוכניות המחקר ובהם מדווח הסטטוס של כל מחקר בכל שנת מחקר. הקובץ המעודכן נשלח למנהל הקרן ולמתאם המחקר לקראת כל סוף חודש.