up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הודעה על תחילת המחקר ומועד מתוכנן לסיומו, תמצית תכנית המחקר, תקציב המחקר ואישור החוקר – מילוי ושליחה באחריות מוסד המחקר והחוקר הראשי – טופס 2

להדפסת הטופס לחץ כאן

לכבוד
המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק)
דרך החורש 4 יהוד

א.ג.נ.

הנדון: מחקר מס'

1. הרינו להודיעכם כי ביום התחלנו לבצע המחקר שבנדון. הסיום המתוכנן של המחקר הוא ביום .
2. הריני להצהיר כי המחקר שבנדון עבר אישור מדעי.
3. מצ"ב תמצית תכנית המחקר – דף שער.
4. מצ"ב תקציב המחקר (כולל כל מקורות המימון) – דף שער מאושר ע"י ועדת ההיגוי.

בכבוד רב,

מוסד המחקר

========================================================================

אישור החוקר

אני הח"מ שם: ת.ז. מאשר בזאת כי קראתי את הוראות ההסכם בין המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק), לבין                    
מיום                            .
הריני מאשר כי קראתי את כל הוראות ההסכם, כי אני מסכים להן וכי אפעל על פיהן והן יחייבו אותי לכל דבר ועניין.

תאריך                                      
חתימה                                     
מס טלפון