up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחקרי הזנה ומספוא

עדכון דרישות לויטמינים ומינרלים – NASEM 2021 – לרפתנים

יואב שעני1 (יו"ר), עוזי מועלם2, אלי ז'אמי2, שוקי מירון2, סמיר מבג'יש3, גבי עדין1, דניאל ביקל1, עירא פלך1, רן בן-גיגי4, חגי זקס5, איל פרנק6, אבנר שוהם7, אביב אשר8 ובועז חנוכי9

קביעת דרישות לויטמינים ומיקרומינרלים במנה – NASEM 2021 – למכוני תערובת

יואב שעני1 (יו"ר), עוזי מועלם2, אלי ז'אמי2, שוקי מירון2, סמיר מבג'יש3, גבי עדין1, דניאל ביקל1, עירא פלך1, רן בן-גיגי4, חגי זקס5, איל פרנק6, אבנר שוהם7, אביב אשר8 ובועז חנוכי9

שימוש בשומן מוגן לשיפור יצרנות בצאן

נורית ארגוב ארגמן, חיים לייבוביץ -2020- מספר מחקר 820-0340-20

הבנת הקשר בין ATP לצריכת המזון במעלי גרה בכדי להעלות את צריכת המזון לאחר ההמלטה

פרופ' סמיר מבג'יש -2020- מספר מחקר 820-0342-18

בחינת שיפור הסטטוס החיסוני של פרות בוגרות ויונקים באמצעות מתן חומצות שומן מסוג אומגה- 3

פרופ' עוזי מועלם, ד"ר מאיה זכות -2019- מספר מחקר 362-0552-20

מניפולציות תזונתיות להפחתת רמת הנתרן המופרש מהפרה בצואה ובשתן ומגיע לשפכי הרפת ולמי הקולחין

איל פרנק, הילל מלכה, יהושב בן מאיר2, ד"ר יהושע מירון -2018 - מספר מחקר 870-1620-18

בחינת משטר הגמעה מוגבר ביונקים

איל פרנק, גבי עדין, גל פלג, יואב שעני, 2019, מספר מחקר 870-1634-19

בחינת כדאיות כלכלית של שינוי הרכב המנה להעלאת אחוז השומן בחלב

יואב שעני, גבי עדין, עודד ארקין, 2020, מספר מחקר 870-1646-20

בחינת ערכה התזונתי של שעורה כמזון גס לרפת החלב

יואב שעני , 2019, מספר מחקר 870-1629-19

פתוח תשתית גנטית של שלמון יפואי (Cephalaria joppensis) כצמח מספוא במחזור הפלחה בישראל

שמואל גלילי, יהושוע מירון, רן חובב, אהרון בללו, חנה בדני, ישי קציר ודוד שמש - 2018- מספר מחקר 277-0587-18

ערך מזוני של עשב הטף Eragrostis tef למעלי גירה יצרנים

סמיר מבג'יש יהושע סרנגה - 2016 - מספר מחקר 820-0328-17

בחינת מתן RESVERATROL להעלאת פעילות SIRTUIN ברקמת השומן כאמצעי לשיפור הססטוס המטאבולי והייצור של פרות חלב בתנאי עקת חום

ד"ר מאיה זכות, מספר מחקר 362-0461

לארכיון הזנה ומספוא