up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

עדכון דרישות לויטמינים ומינרלים – NASEM 2021 – לרפתנים

שמות חוקרים:

יואב שעני1 (יו"ר), עוזי מועלם2, אלי ז'אמי2, שוקי מירון2, סמיר מבג'יש3, גבי עדין1, דניאל ביקל1, עירא פלך1, רן בן-גיגי4, חגי זקס5, איל פרנק6, אבנר שוהם7, אביב אשר8 ובועז חנוכי9

1תחום בקר לחלב, אגף בע"ח, שה"מ; 2המחלקה לחקר בקר וצאן, מינהל המחקר החקלאי; 3החוג למדעי בע"ח, הפקולטה לחקלאות; 4מילובר, מכון תערובת; 5אמבר, מכון תערובת; 6צמח, מכון תערובת; 7החקלאית, אגודה שיתופית לשירותים ווטרינרים; 8מכון מיגל למחקר מדעי יישומי בגליל; 9התאחדות יצרני החלב

תחום: הזנה.

לקריאה לחץ כאן