up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בחינת טף כגידול מספו א חדש לרפת החלב בישראל

שם המאמר באנגלית: Examination of Tef as a New Forage Crop for Dairy Cows in Israel

מספר העבודה: 820-0348-20

שנת התחלת המחקר : 2020

שנת סיום המחקר : 2023

שמות חוקרים:

 1. יהושע סרנגה – חוקר ראשי, פיזיולוגיה וגנטיקה של גידולי שדה, ניהול המחקר, ניסויי שדה -משטרי
  קציר והשקי ה
  2. סמיר מבגי ש – חוקר משנה, הזנת מעלי גירה, בדיקות איכות המספוא, ניסויי הזנה
  3. שירן בן זאב – דוקטורנט, פיזיולוגיה וגנטיקה של טף, ניסויי שדה -משטרי קציר והשקיה
  4. פיליפ ווגלי – דוקטורנט, הזנת מעלי גירה, בדיקות איכות המספוא, ניסויי הזנה
  האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, רחובות

מילות מפתח בעברית: טף, מספוא, משטרי קציר, השקיה, הזנה, שימור

מילות מפתח באנגלית:  tef, teff, fodder, harvest regime, irrigation, feeding, preservation

תקציב כולל של המחקר:  210,000 ש"ח

תחום: הזנה.

לכניסה למחקר לחץ כאן

לתקציר בעברית לחץ כאן

לתקציר באנגלית לחץ כאן