up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חלב צאן

השפעת תוספי טעם וריח מלאכותיים במנות פרות חלב גבוהות תנובה על יעילות הייצור.

פרופ' סמיר מבג'יש ודר' יהושב בן מאיר -2023- מספר מחקר 820-0351-20

בחינת טף כגידול מספו א חדש לרפת החלב בישראל

יהושע סרנגה, סמיר מבגיש, שירן בן זאב, פיליפ ווגלי -2023- מספר מחקר 820-0348-20

שימוש בצמח הקינואה ( Chenopodium quinoa Willd ) כגידול חדש למספוא והשפעתו על ביצועים, יעלות ייצור ויעילות ניצולת מזון פרטנית במעלי גירה

אביב אשר, שמואל גלילי, עוזי מועלם, מירי כהן - צינדר, אריאל שבתאי, טרוויס וויטני, ליאור רובינוביץ-מס' מחקר 506-0413-22 - 23

בחינת יבול וערכם התזונתי של זנים קיימים וחדשים בגידול תירס למספוא – 2022

יואב גולן, יונתן עמנואל, און רבינוביץ

בחינה ארוכת טווח של יישום זבלי רפתות מוצקים ושפכי רפתות כזבל נוזלי בגידולי מספוא בממשק עיבוד של אי-פליחה ופליחה כפתרון הרחקה יעיל, כלכלי וסביבתי

רואי בן דוד, מני בן חור, אלי ארגמן, רן לאטי, הלל מלכה, אור רם, אשר ניזנקוט - 2020 - מספר מחקר 261129618

עדכון דרישות לויטמינים ומינרלים – NASEM 2021 – לרפתנים

יואב שעני1 (יו"ר), עוזי מועלם2, אלי ז'אמי2, שוקי מירון2, סמיר מבג'יש3, גבי עדין1, דניאל ביקל1, עירא פלך1, רן בן-גיגי4, חגי זקס5, איל פרנק6, אבנר שוהם7, אביב אשר8 ובועז חנוכי9

קביעת דרישות לויטמינים ומיקרומינרלים במנה – NASEM 2021 – למכוני תערובת

יואב שעני1 (יו"ר), עוזי מועלם2, אלי ז'אמי2, שוקי מירון2, סמיר מבג'יש3, גבי עדין1, דניאל ביקל1, עירא פלך1, רן בן-גיגי4, חגי זקס5, איל פרנק6, אבנר שוהם7, אביב אשר8 ובועז חנוכי9

שימוש בשומן מוגן לשיפור יצרנות בצאן

נורית ארגוב ארגמן, חיים לייבוביץ -2020- מספר מחקר 820-0340-20

חיטוי פטמות מקדימה לחליבה (pre-dipping) האם להשתמש בה בכל מקרה?

ד"ר שמוליק פרידמן

קיצור "תקופת היובש" וסיכון בשאריות אנטיביוטיקה

שבע המלצות לממשק חליבה מוצלח

מהי חשיבות חיטוי הפטמות?

איך לצמצם סיכונים לשאריות חומרים מעכבים בחלב (אנטיביוטיקה)?