up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחקרי הזנה ומספוא

השפעת תוספי טעם וריח מלאכותיים במנות פרות חלב גבוהות תנובה על יעילות הייצור.

פרופ' סמיר מבג'יש ודר' יהושב בן מאיר -2023- מספר מחקר 820-0351-20

בחינת טף כגידול מספו א חדש לרפת החלב בישראל

יהושע סרנגה, סמיר מבגיש, שירן בן זאב, פיליפ ווגלי -2023- מספר מחקר 820-0348-20

שימוש בצמח הקינואה ( Chenopodium quinoa Willd ) כגידול חדש למספוא והשפעתו על ביצועים, יעלות ייצור ויעילות ניצולת מזון פרטנית במעלי גירה

אביב אשר, שמואל גלילי, עוזי מועלם, מירי כהן - צינדר, אריאל שבתאי, טרוויס וויטני, ליאור רובינוביץ-מס' מחקר 506-0413-22 - 23

בחינת יבול וערכם התזונתי של זנים קיימים וחדשים בגידול תירס למספוא – 2022

יואב גולן, יונתן עמנואל, און רבינוביץ

בחינה ארוכת טווח של יישום זבלי רפתות מוצקים ושפכי רפתות כזבל נוזלי בגידולי מספוא בממשק עיבוד של אי-פליחה ופליחה כפתרון הרחקה יעיל, כלכלי וסביבתי

רואי בן דוד, מני בן חור, אלי ארגמן, רן לאטי, הלל מלכה, אור רם, אשר ניזנקוט - 2020 - מספר מחקר 261129618

עדכון דרישות לויטמינים ומינרלים – NASEM 2021 – לרפתנים

יואב שעני1 (יו"ר), עוזי מועלם2, אלי ז'אמי2, שוקי מירון2, סמיר מבג'יש3, גבי עדין1, דניאל ביקל1, עירא פלך1, רן בן-גיגי4, חגי זקס5, איל פרנק6, אבנר שוהם7, אביב אשר8 ובועז חנוכי9

קביעת דרישות לויטמינים ומיקרומינרלים במנה – NASEM 2021 – למכוני תערובת

יואב שעני1 (יו"ר), עוזי מועלם2, אלי ז'אמי2, שוקי מירון2, סמיר מבג'יש3, גבי עדין1, דניאל ביקל1, עירא פלך1, רן בן-גיגי4, חגי זקס5, איל פרנק6, אבנר שוהם7, אביב אשר8 ובועז חנוכי9

שימוש בשומן מוגן לשיפור יצרנות בצאן

נורית ארגוב ארגמן, חיים לייבוביץ -2020- מספר מחקר 820-0340-20

הבנת הקשר בין ATP לצריכת המזון במעלי גרה בכדי להעלות את צריכת המזון לאחר ההמלטה

פרופ' סמיר מבג'יש -2020- מספר מחקר 820-0342-18

בחינת שיפור הסטטוס החיסוני של פרות בוגרות ויונקים באמצעות מתן חומצות שומן מסוג אומגה- 3

פרופ' עוזי מועלם, ד"ר מאיה זכות -2019- מספר מחקר 362-0552-20

מניפולציות תזונתיות להפחתת רמת הנתרן המופרש מהפרה בצואה ובשתן ומגיע לשפכי הרפת ולמי הקולחין

איל פרנק, הילל מלכה, יהושב בן מאיר2, ד"ר יהושע מירון -2018 - מספר מחקר 870-1620-18

בחינת מתן RESVERATROL להעלאת פעילות SIRTUIN-1 ברקמת השומן כאמצעי לשיפור הסטטוס המטאבולי והייצור של פרות חלב בתנאי עקת חום

ד"ר מאיה זכות – 2015, מס המחקר 362-0461

בחינת משטר הגמעה מוגבר ביונקים

איל פרנק, גבי עדין, גל פלג, יואב שעני, 2019, מספר מחקר 870-1634-19

בחינת כדאיות כלכלית של שינוי הרכב המנה להעלאת אחוז השומן בחלב

יואב שעני, גבי עדין, עודד ארקין, 2020, מספר מחקר 870-1646-20

בחינת ערכה התזונתי של שעורה כמזון גס לרפת החלב

יואב שעני , 2019, מספר מחקר 870-1629-19