up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחקרי ממשק וטיפוח

פיתוח תכנית לחישוב ריבוי בשארות בעדר הבקר הישראלי על סמך נתוני שבב ( SNP )

מורן גרשוני - 2020- מספר מחקר 362-0647

מערכת ביולוגית טבעית לטיפול בשפכים

הלל מלכה, יניב לבון - 2021- מספר מחקר 983-0037-21

השפעות אקלים ותנודות אקלימיות על יצרנות בקר בישראל 

גיא דוברת - 2021- מספר מחקר 277-0812-22

בחינת השפעת שיטות טיפול שונות בזבל המרבץ המיועד לפיזור בשדה על מדדי איכות הזבל וביצועי פרות החלב

איל פרנק, אבירם ג'ונסון, הראל גרינבלט - מספר מחקר 870-1642-21

פיתוח ותקפות טכנולוגיה למדידת צריכת מזון פרטנית ברפת החלב 

אילן הלחמי, יואב שעני - 2020- מספר מחקר 4594574

השוואה של גורמים המשפיעים על ביצועי ייצור, רבייה, ורווחת הפרה בסככה מרחבית וסככה כוללת בנגב המערבי בעונת הקיץ.    

יניב לבון, יואב שעני, עירא פלך, והילל מלכה - 2020- מספר מחקר 870-1641-20

קביעת גנוטיפ לגן κ קזאין המשפיע על התגבנות החלב ובחינת שילובו בטיפוח

אפרים עזרא, מיכה רון, יהודה ולר, יואל זרון, יניב לבון- 2021- מספר מחקר 983-0035-18

בחינת משטר הגמעה מוגבר ביונקים

•איל פרנק, גבי עדין, גל פלג, יואב שעני - 2019- מספר מחקר 870-1634-19

מניפולציות תזונתיות להפחתת רמת הנתרן המופרש מהפרה בצואה ובשתן ומגיע לשפכי הרפת ולמי הקולחין

איל פרנק, הילל מלכה, יהושב בן מאיר2, ד"ר יהושע מירון -2018 - מספר מחקר 870-1620-18

בדיקה השוואתית של בולוסים למדידת טמפ' הכרס ביחס לטמפ' וגינלית ככלי לניטור טמפ' הפרה

י. שעני, פ. שורק, ה. מלכה, י. לבון - 2017- מספר מחקר 983-0034-17

בדיקת שיטות לצמצום הכאב הכרוך בהסרת ניצני קרניים ובחינת ההשלכות הכלכליות הנלוות

חן הניג, שבתאי אריאל, גבי עדין, גל פלג, הלל מלכה, גלעד פקטור, שרה וויל פינקלשטיין - 2016- מספר מחקר 382-0016

השפעת תאורה מלאכותית בלילה על צריכת מזון, גדילה, בריאות ורווחה של עגלים יונקים מגזע הולשטיין ישראלי

אראיל שבתאי - 2015 - מספר מחקר 362-0417-15

בחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש על מדדים בתחלובה העוקבת

הלל מלכה איל פרנק דוד בירן יואב שעני, אפרים עזרא, יניב לבון - 2014- מספר מחקר 870-1612-14

לארכיון מחקרי ממשק וטיפוח