up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

נהלים, חוקים ותקנות

דו”ח של הממונה על חוק חופש המידע

חוק תכנון משק החלב, תשע”א – 2011

נוהל לקביעת מחיר מיוחד לרכישת חלב בקר גולמי וחומרי גלם חלביים (אבקת חלב כחוש וחמאה תעשייתית), מייצור מקומי, לתעשיות שאינן מחלבות או מפעלי גלידה , 2015

נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה

תקנות תכנון משק החלב (מס על העברת מכסה) התשע”ו-2015

הקצאת מכסות ליצרני חלב צאן (עיזים או כבשים) לייצור חלב בתנאי “משק סגור”

נוהל מכירת חלב גולמי מרפת או דיר למחלבה קטנה

נוהל למכירת אבקת חלב בישראל לצרכי הזנת בעלי חיים – בשנת 2012

אופן הטיפול בחלב פסול במחלבה ובמשק

עדכון תקן ישראלי 55 – חלב פרה גולמי

תקן ישראלי 55 – חלב פרה גולמי

חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014

תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) תשע"ד-2013

אזורים ויישובים באזור עדיפות לאומית

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מוצרי חלב מסוימים וקביעת רמת הפיקוח) – אפריל 2012

גודל פונט