up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הודעות ליצרנים

קול קורא להגשת בקשות למלגות לקראת כנס מדעי הבקר והצאן 2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 14.7.2019

מחירי מטרה רבעון יולי- ספטמבר 2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 13.6.2019

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) התשע”ט 2019

קורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי המחזור ה-3 באוניברסיטה

חוגגים שבועות בכנסת

שנתון מועצת החלב – 2018

תזכורת למגדלים – ביצוע בדיקות חלב במעבדה לבריאות העטין

הזמנה לקורס תברואה וטיפול בזבל ברפת החלב

קול קורא להגשת עבודות – הכנס השנתי ה- 31 למדעי הבקר והצאן 2-4 בדצמבר 2019 – נא לקרוא בעיון

הזמנה ליום העיון השנתי של ענף הצאן בישראל 17.6.2019

החלטה בדבר חיסון הבקר בישראל בתרכיב זן 91 כנגד מחלת הברוצלוזיס

ביטוח פינוי וכילוי בקר לחלב ברפתות הופך להיות ביטוח מורחב החל מיום 1.6.2019 – על הזמנתך לקבלת הצעה לקנ”ט לא יאוחר מיום 26.5.2019

מכתב מהשירותים הווטרינרים בנושא פינוי וכילוי פגרי בקר

גודל פונט