up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הודעות ליצרנים

קול קורא להגשת עבודות – הכנס השנתי ה- 31 למדעי הבקר והצאן 2-4 בדצמבר 2019 – נא לקרוא בעיון

הזמנה לקורס תברואה וטיפול בזבל ברפת החלב

החלטה בדבר חיסון הבקר בישראל בתרכיב זן 91 כנגד מחלת הברוצלוזיס

ביטוח פינוי וכילוי בקר לחלב ברפתות הופך להיות ביטוח מורחב החל מיום 1.6.2019 – על הזמנתך לקבלת הצעה לקנ”ט לא יאוחר מיום 26.5.2019

מכתב מהשירותים הווטרינרים בנושא פינוי וכילוי פגרי בקר

מכתב לרפתנים בנושא ביטוח פינוי וכילוי פגרים בקנ”ט

מסמכים מצורפים בכל פניה לפינוי פגרים מרפתות למתקן הכילוי

הסברים למדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2019

מכתב ליצרנים הנוגע להחלטת דירקטוריון המועצה שהתקיים בתאריך 11.4.2019

עדכון מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה בשנת 2019

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

מחירי רבעון אפריל – יוני 2019

עדכון מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה בשנת 2019 – החלטת מועצת מנהלים 14/03/2019

שימוש בזבל יבש למיצוק זבל ברפתות חלב.

נוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב

גודל פונט