up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הודעות ליצרנים

הזמנה לקורס תברואה וטיפול בזבל ברפת החלב

הזמנה ליום העיון השנתי של ענף הצאן בישראל 17.6.2019

החלטה בדבר חיסון הבקר בישראל בתרכיב זן 91 כנגד מחלת הברוצלוזיס

ביטוח פינוי וכילוי בקר לחלב ברפתות הופך להיות ביטוח מורחב החל מיום 1.6.2019 – על הזמנתך לקבלת הצעה לקנ”ט לא יאוחר מיום 26.5.2019

מכתב מהשירותים הווטרינרים בנושא פינוי וכילוי פגרי בקר

מכתב לרפתנים בנושא ביטוח פינוי וכילוי פגרים בקנ”ט

מסמכים מצורפים בכל פניה לפינוי פגרים מרפתות למתקן הכילוי

הסברים למדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2019

מכתב ליצרנים הנוגע להחלטת דירקטוריון המועצה שהתקיים בתאריך 11.4.2019

עדכון מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה בשנת 2019

מחירי רבעון אפריל – יוני 2019

עדכון מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה בשנת 2019 – החלטת מועצת מנהלים 14/03/2019

שימוש בזבל יבש למיצוק זבל ברפתות חלב.

נוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב

סיום הליך העברת מכסות חלב עיזים

גודל פונט