up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הסברים למדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2019

 

להלן דברי הסבר לעניין העדכון במדיניות התשלום לחלב בשנת 2019.

1. המדיניות לתשלום עבור חלב המיוצר מעבר למכסה לא עודכנה והיא בהתאם למסמך מתאריך 13.12.2018 (למסמך לחץ כאן)עיקרי הדברים:

  • התמורה לחלב עודף שייוצר בחורף (ינואר-אפריל, נובמבר, דצמבר) היא 35% ממחיר המטרה (לא מובטח).
  • התמורה לחלב עודף א' שייוצר בחודשי הקיץ (מאי-אוקטובר) עד לחריגה של 3% היא 75% ממחיר המטרה.
  • התמורה לחלב עודף ב' שייוצר בחודשי הקיץ (מאי-אוקטובר) מעבר לחריגה של 3% היא 35% ממחיר המטרה.
  • חשבון חלב עודף הוא חשבון מתגלגל מצטבר, כלומר אם ברמה השנתית אין חריגה הרי שגם לא אמורה להיות גביה מהיצרן לחלב עודף.
  • עבור חריגה מיוחדת בחודשים ינואר-אפריל, תהייה הפחתה נוספת של 0.50 ₪ לכל ליטר מעבר לחריגה של 15% מהמכסה לתקופה. החריגה מיוחדת אינה ניתנת לקיזוז בתקופות מאוחרות יותר.

2. מדיניות העברת חלב בין עונות עודכנה (מצורף מכתב מתאריך 14/04/2019 – לחץ כאן), מנקודת המבט של יצרני החלב העדכון מתבטא בהוצאת החודשים נובמבר ודצמבר מחשבון העברת החלב. הפרסים והקנסות לכל ליטר מועבר נשארו 0.60 ₪ לליטר (60 אג' לכל ליטר מועבר).

 

הכמות הזכאית לפרס העברת חלב לקיץ היא תת-הביצוע המצטבר בחודשים ינואר-אפריל או החריגה התקופתית בחודשים מאי- אוקטובר, הנמוך מביניהם. סך הכמות הזכאית לפרס אינה יכולה לעלות על 30% מהמכסה לחודשים ינואר-אפריל.

הכמות להפחתת מחיר בגין העברת חלב מקיץ לחורף היא תת-הביצוע התקופתית בחודשים מאי-אוקטובר או החריגה המצטברת בחודשים ינואר אפריל, הנמוך מביניהם.

מצורף גיליון אקסל בו תוכלו למלא את מכסת החלב השנתית, אפיון האזור (רגיל, עמקים חמים), ייצור חודשי ומחיר החלב (ללא הטל המועצה). הגיליון ייחשב את אומדן החיובים בגין חלב עודף ואת הסכומים בגין מדיניות העברת חלב בין עונות. (לגיליון אקסל –  לחץ כאן)

הערה:

לגבי חשבון החלב העודף ייתכן והיו סטיות קטנות בין החיובים המצטברים בפועל ובין האומדן שבגיליון וזאת בשל הפרשי עיתוי. אם מסיבה כלשהי אתם מזהים סתירה בין נוסחאות הגיליון לבין המדיניות כפי שמופיעה במכתבים הרשמיים, הרי שנוסח המחייב הוא הנוסח שבמכתבים.

הנני עומד לרשותכם להבהרות נוספות אם אלו נדרשות.

לירון תמיר, כלכלן, המועצה לענף החלב ייצור ושיווק (חל"צ)

טל ישיר: 03-9564753   משרד: 03-9564750   נייד: 050-5697063  פקס: 03-9564766