up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום הליך העברת מכסות חלב בקר, במשק המשפחתי – הליך מספר 1/2023

הליך העברת מכסות 1-2023 הסתיים במחיר של 1.9 ₪ לליטר חלב.

בהליך זה הועברה מכסה של 9 יצרנים, בהיקף של כ- 7,400,000 מיליון ליטרים.

המכסה הועברה ל – 7 יצרנים שמכסתם  נמוכה מ – 700,000 ליטרים ואשר היו זכאים למלוא המכסה שהתבקשה על ידם.

בנוסף, הועברה מכסה ל – 105 יצרנים מבקשים, אשר קיבלו כ- 68.2% ממנת המכסה שהתבקשה על ידם.