up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום הליך העברת מכסות חלב בקר, במשק המשפחתי – הליך מספר 2/2022

הליך העברת מכסות 2/22 הסתיים בחודש מאי, במחיר של 1.9 ₪ לליטר חלב.

בהליך זה הועברה מכסה של 8 יצרנים, בהיקף של כ- 5 מיליון ליטרים.

המכסה הועברה ל – 4 יצרנים שמכסתם  נמוכה מ – 700,000 ליטרים ואשר היו זכאים למלוא המכסה שהתבקשה על ידם.

בנוסף, הועברה מכסה ל – 69 יצרנים מבקשים, אשר קיבלו 62% ממנת המכסה שהתבקשה על ידם.