up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב עיזים, 2-2021 מיום 30.12.2021

בהתאם לתקנה 32ז(ו), הרינו להודיע על עדכון המחיר לקבלת מכסה.

התמורה המעודכנת הינה 1.3 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

יצרנים המבקשים לקבל מכסה במחיר המעודכן, מתבקשים להגיש בקשה חדשה על גבי טופס מעודכן ולהגישה בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il או בפקס: 03-9564766,

עד ליום 6/1/2022 (להלן: “המועד הקובע המעודכן”).

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה במסגרת הליך זה.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון עד למועד הקובע המעודכן.

בקשות שיגיעו לאחר המועד, מכל סיבה שהיא, לא יילקחו בחשבון.

תוספת המכסה לפי הליך זה, תהא מלוא מנת המכסה שתאשור להעברה, לייצור בשנת 2022.

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב במחיר המעודכן: לחץ כאן