up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב עיזים, 2-2021 מיום 20/7/2021

ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב עיזים.

המועד האחרון להגשת בקשה הינו 10.8.2021.

ההליך מתקיים בהתאם לפרק ה’ 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014.

בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות לכתובת דוא”ל: meital@milk.org.il ובפקס 03-9564766.

תוספת מכסה עבור הליך זה, תהא לשנת 2021, החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש יולי.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב עיזים – לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים- לחץ כאן

לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב –  לחץ כאן