up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום הליך העברת מכסות חלב עיזים – 2-2021

הרינו להודיע על סיומו של הליך העברת מכסות חלב עיזים, במחיר של 1.30 ש"ח לליטר חלב.

המועד האחרון להעברת התשלום עבור המכסה הינו עד ליום – 20.2.22

יצרנים מקבלים שמכסתם מתחת ל- 300,000 ליטרים יקבלו כ – 96% ממנת המכסה שהתבקשה על ידם.

יצרנים מקבלים שמכסתם היא 300,000 ליטרים ומעלה, לא יקבלו מנת מכסה בהליך זה.

מכתבים פרטניים יישלחו בימים הקרובים לכלל היצרנים שהשתתפו בהליך, עם פירוט מנת המכסה וסך התשלום שיש להעביר.