up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב כבשים, 1-2021 מיום 4/1/2021

 

ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב כבשים.

המועד האחרון להגשת בקשה הינו 25.1.2021

ההליך מתקיים בהתאם לפרק ה’ 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014.

בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות לכתובת דוא”ל: meital@milk.org.il ובפקס 03-9564766.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב כבשים – לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים – לחץ כאן

לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב –  לחץ כאן