up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים יולי-ספטמבר 2022

לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר לחץ כאן

להודעת משרד החקלאות על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

להודעת מועצת החלבלחץ כאן

לעדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלבלחץ כאן