up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים אוקטובר – דצמבר2021

לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר לחץ כאן

להודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

להודעת מועצת החלב לחץ כאן

לעדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב לחץ כאן