up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים ינואר-מרץ 2022

לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר לחץ כאן

להודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב 

להודעת מועצת החלב לחץ כאן

לעדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב לחץ כאן