up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן המחקר של מועצת החלב לשנת 2022

א. כללי:

כחלק מפעילותה לקידום ענף החלב בארץ, מנהלת ומממנת מועצת החלב קרן מחקרים במדעי הבקר והצאן לחלב.

תקציב הקרן מיועד לביצוע מחקרים ראויים בעלי ערך יישומי לתועלת ציבור המגדלים, התעשייה והצרכנים.

ב. יעדי המחקר המועדפים לשנת 2022:

יעדים אלו יקבלו תעדוף בהליכי השיפוט.

לקריאה לחץ כאן

ג. נוהל הגשת מחקר הקדמית כולל הטפסים הנדרשים:

לדף הסבר למילוי דף שער לחץ כאן

לדף שער לחץ כאן

ד. הצעת המחקר הקדמית:

תועבר על ידי החוקר הראשי במשלוח מקוון או בדואר אלקטרוני כקובץ PDF לכתובת המייל של הקרן: researchmilk@gmail.com עד לתאריך 15.6.2021.

ה. לאחר ביצוע סיווג ומיון ראשוני של הצעת המחקר, יוזמן החוקר הראשי להופיע בפני הועדה המקצועית בתחום המחקר הרלוונטי ולהציג את הצעתו כחלק מתהליך השיפוט.

ו. תקציב: 

עפ"י החלטת הנהלת ענף גובה התקורה המכסימלי יהיה עד 15% מהצעת התקציב, לידיעתכם, המימון הסופי של המחקר יקבע ע"י המנהלת עפ"י מגבלות התקציב.

ד"ר שמוליק פרידמן

מנהל קרן המחקר