up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

רֶפֶת

רפת היא מבנה לגידול בקר. המילה רפת משמשת גם לציון מתחם שלם של רפתות הקשורות זו בזו. ברפת חלב מגדלים עגלות ופרות, והתוצר העיקרי שלה הוא חלב פרה. הפרה, כמו כל נקבות היונקים, מפיקה חלב רק לאחר המלטה, ולכן הפרות מוזרעות בהזרעה מלאכותית בדרך כלל וממליטות במרווחים של כשנה. ברפתות רבות מגדלים גם את הנקבות הנולדות ברפת, והן משמשות דור ההמשך של העדר.

מבנה הרפת מתחשב בהרגלי הפרות ובשטח מחייה מינימלי של כ-20 מ"ר לפרה. גג הרפת גבוה, ובמרבית המקרים ניתן לפתוח חלק ממנו, כדי לאפשר זרימת אוויר טרי ומצונן אל סביבת הפרות.