up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מועצת החלב

המועצה לענף החלב בישראל, ייצור ושיווק (חל"צ)  המועצה לענף החלב בישראל, יצור ושיווק (חל"צ) הוקמה כחברה פרטית על פי החלטת הממשלה מ- 1965, והיא משמשת שולחן משותף לכל הגורמים בענף החלב – הממשלה, ארגוני החקלאים, מגדלי הבקר, צרכנים ומחלבות, שבמסגרתו מתקבלות ההסכמות החיוניות לפעילותו התקינה של ענף מורכב זה.בתאריך 6/10/11 חוקק חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011 אשר מסדיר ומעגן את הפעולות הנדרשות להסדרת ענף החלב, במסגרת מועצת החלב, על-מנת להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו בכל ימות השנה ולרווחת ציבור הצרכנים והעוסקים בענף. מנהל המועצה מונה על ידי שר החקלאות להיות "המנהל' לעניין הצו, המוסמך לקבוע מכסות חלב ליצרנים.  במועצה חברים נציגי מדינת ישראל וארגוני יצרנים, משווקים וצרכנים. מוסדות המועצה הם האסיפה הכללית ומועצת המנהלים.למטרות המועצה כפי שנוסחו בתזכיר ההתאחדות…
במרוצת השנים קיבלה על עצמה מועצת החלב תפקידים נוספים ובכללם ריכוז המחקר הרפואי והווטרינרי בכל קשת הנושאים הקשורים לייצור וצריכת חלב, וריכוז הפעילות הפרסומית מול הציבור, במטרה לעודד צריכה קבועה ומשמעותית של מוצרי חלב. במסגרת זו הוקמה בשנת 1997 קרן המחקר של מועצת החלב, והושקו קמפיינים פרסומיים גדולים כגון "3 ביום" (המעודד צריכה נכונה ובריאה של 3 מנות חלב כל יום).
האספה הכללית
היא הסמכות העליונה של המועצה ומתכנסת, מטבע הדברים, פעם או פעמיים בשנה, אף כי מועצת המנהלים רשאית לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין ו/או על פי דרישת החברים באופן שפורט בפקודת החברות. נציג המדינה יושב בראש האסיפה הכללית ומחצית חברי המועצה, שביניהם נציגי המדינה מהווים מנין חוקי לדיון ולהחלטה.
הנושאים המובאים לפני האסיפה הכללית, נוסף על שאלות הנוגעות לייצור ושיווק חלב גולמי, הם: קבלת חברים חדשים, אישור המאזן, מינוי רואה חשבון, יועץ משפטי וועדת הביקורת.מועצת המנהלים
היא הגוף האחראי לניהולה של המועצה ומונה 19 מנהלים, שמתוכם 5 מייצגים את המדינה, 9 מייצגים את היצרנים (המרכז החקלאי,  התאחדות מגדלי בקר בישראל, איחוד החקלאי והתאחדות האיכרים). 4 מייצגים את המחלבות ואחד מייצג את הסוכנות היהודית. מועצת המנהלים מתכנסת אחת לחודש ולישיבותיה מוזמנים גם מספר משקיפים.כתובת
דרך החורש 4 (בניין אפריקה ישראל), יהוד 56470
טלפון (חיוג מקוצר) : 6535*טלפון: 03-9564750
פקסימיליה: 03-9564766
דואר אלקטרוני: office@milk.org.il
לאתר באינטרנט: לחץ כאן      לטלפונים ומיילים – לחץ כאן