up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2022

הרינו להודיע על סיומו של הליך העברת מכסות חלב עיזים במחיר של 1.1 ₪ לליטר חלב.

יצרנים מקבלים שמכסתם מתחת ל – 300,000 ליטרים יקבלו כ – 90.69% ממנת המכסה שהתבקשה על ידם.

בהליך זה לא נותרה מכסה נוספת לחלוקה ליתר היצרנים המבקש אשר מכסתם מעל ל- 300,000 ליטרים.