up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום הליך העברת מכסות חלב כבשים – 1-2021

הרינו להודיע על סיומו של הליך העברת מכסות חלב כבשים, במחיר של 50 אגורות לליטר חלב.

המועד האחרון להעברת התשלום עבור המכסה הינו עד ליום – 22/08/2021.

יצרנים מקבלים שמכסתם מתחת ל – 200,000 ליטרים יקבלו את מלוא מנת המכסה שהתבקשה על ידם.

יצרנים מקבלים שמכסתם היא 200,000 ליטרים ומעלה, יקבלו כ – 89% ממנת המכסה שהתבקשה על ידם.

מכתבים פרטניים נשלחו לכלל היצרנים שהשתתפו בהליך, עם פירוט מנת המכסה וסך התשלום שיש להעביר.