up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2021 – עדכון מחיר מיום 22/2/2021

בהתאם לתקנה 32 ז(ו), הרינו להודיע על עדכון המחיר לקבלת מכסה.

התמורה המעודכנת הינה 2.9 ש“ח לליטר חלב (בתוספת מע“מ).

יצרנים המבקשים לקבל מכסה במחיר המעודכן, חייבים להגיש בקשה חדשה.

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766

עד ליום 7.3.2021 (להלן: "המועד הקובע המעודכן")

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון עד למועד הקובע המעודכן.

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה במסגרת הליך זה.

תוספת מכסה לפי הליך זה, תהא לשנת 2021, החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש מרץ 2021.

להודעה בעניין עדכון מחיר בהליך העברת מכסות כבשים :לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב במחיר מעודכן לחץ כאן