up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2022

הרינו להודיע על סיומו של הליך העברת מכסות חלב כבשים, במחיר של 70 אגורות לליטר חלב.

יצרנים מקבלים שמכסתם מתחת ל – 200,000 ליטרים יקבלו את מלוא מנת המכסה שהתבקשה על ידם.

יצרנים מקבלים שמכסתם היא 200,000 ליטרים ומעלה, יקבלו כ – 61.12% ממנת המכסה שהתבקשה על ידם.

מכתבים פרטניים לכלל היצרנים שהשתתפו בהליך, עם פירוט מנת המכסה וסך התשלום שיש להעביר יישלחו בימים הקרובים.