up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב כבשים, 2-2022 מיום 19.9.22

ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב כבשים.

המועד האחרון להגשת בקשות לפרישה מייצור חלב או לקבלת מכסה, הינו 9.10.22.

ההליך מתקיים בהתאם לפרק ה’ 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014.

בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד.

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות לכתובת דוא”ל:   meital@milk.org.il

בפקס 03-9564766.

ככל שההליך יסתיים במועד הקובע, תוספת המכסה לשנת 2022, תהא החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש ספטמבר.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב כבשים – לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים – לחץ כאן

לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב – לחץ כאן