up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

מים לרפתות

היערכות חירום של רפתך לבעיית המים

היערכות חירום של רפתך לבעיית המים

  בכל מקרה של אירועי חירום כגון אסונות טבע או מלחמה, נמצא כי המים הם נקודת הכשל הקריטית ברפת. זאת עקב העובדה כי הפרה אינה יכולה להמשיך לשרוד ללא מים אלא מספר שעות מוגבל, ופגיעה משמעותית בתנובת החלב תירשם לאחר כ-12 שעות ללא מים, וזאת תוך סבל קשה. מבדיקתנו עולה כי גם במידה ויסופקו מים
קרא עוד
חברות מאושרות לרכישה והתקנת בריכות מים לשעת חירום במשק החלב

חברות מאושרות לרכישה והתקנת בריכות מים לשעת חירום במשק החלב

חברת פרידנזון אברות תעשיות בע”מ פרוטוקול ישיבת הוועדה לבחינת מיכלי מים לרפתות קיווטר סלושין נטפים מיכל משק חי מי ברכה עדכון מפרט – upgrade solutions
קרא עוד
נוהל לקבלת מימון לבריכות מים לשעת חירום ממשרד החקלאות

נוהל לקבלת מימון לבריכות מים לשעת חירום ממשרד החקלאות

קרא עוד
תיק חירום

תיק חירום

קרא עוד
תכנית מענה לתרחישי חירום בענף החקלאות

תכנית מענה לתרחישי חירום בענף החקלאות

קרא עוד
גודל פונט