up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הנחיות לרפתנים

הנחיות משרד החקלאות מעודכן מתאריך 19.4.2020

הוראות המשטרה למעבר חופשי לעוסקים במגזרים החיוניים – 7.4.2020

הנחיות למגדלים, בתקופת חג הפסח – שמירה על בריאות העטין ואיכות החלב

המלצות למגדלים לתפעול המשק בזמן התפשטות נגיף הקורונה, כולל סגר 26.3.2020

המלצות מועצת החלב לאור התפשטות נגיף הקורונה – 22.6.2020

מצ"ב "תקנות שעת חירום – הבהרות ממשרד החקלאות" לאור ההנחיות החדשות מהיום 7.4.2020

פלייר תקציב הנחיות קורונה – מעודכן מה- 31.3.2020

הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים – 30.3.2020

החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

שגרת עבודת רופאי השדה של "החקלאית" בזמן מצב החרום עקב התפרצות מגפת הקורונה

הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

הנחיות משטרת ישראל בנושא צמצום שהייה במרחב הציבור – 26.3.2020

הנחיות לתנועה לעובד מפעל חיוני

הודעת רשות האוכלוסין וההגירה מתאריך 25.3.2020

הוראות החירום של משרד החקלאות 26.3.2020