up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הנחיות לנוקדים

הנחיות למגדלים, בתקופת חג הפסח – שמירה על בריאות העטין ואיכות החלב

המלצות למגדלים לתפעול המשק בזמן התפשטות נגיף הקורונה, כולל סגר 26.3.2020

המלצות מועצת החלב לאור התפשטות נגיף הקורונה – 22.6.2020

מצ"ב "תקנות שעת חירום – הבהרות ממשרד החקלאות" לאור ההנחיות החדשות מהיום 7.4.2020

פלייר תקציב הנחיות קורונה – מעודכן מה- 31.3.2020

הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים – 30.3.2020

החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

שגרת עבודת רופאי השדה של "החקלאית" בזמן מצב החרום עקב התפרצות מגפת הקורונה

הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

הנחיות משטרת ישראל בנושא צמצום שהייה במרחב הציבור – 26.3.2020

הנחיות לתנועה לעובד מפעל חיוני

הודעת רשות האוכלוסין וההגירה מתאריך 25.3.2020

הוראות החירום של משרד החקלאות 26.3.2020

רשימת מחוזות של משרד החקלאות

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה החדש), התש"ף הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים