up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חוקים ותקנות כללי

תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) (תיקון), התשפ"ד – 2023

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי חלב) (תיקון מס' 2) התשפ"ג – 2023

תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג – 2023

תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד – 2014

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) התשע"ט 2019

תקנות תכנון משק החלב (מס על העברת מכסה) התשע"ו-2015

תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר) התשע"ה -2015

תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) תשע"ד-2013

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מוצרי חלב מסוימים וקביעת רמת הפיקוח) – אפריל 2012

תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) – התשע"ב 2012

חוק רישוי עסקים – התשכ"ח 1968 – תנאים ברשיון עסק – מחלבות

חוק רישוי עסקים – התשכ"ח 1968 – תנאים ברשיון עסק – רפתות

חוק תכנון משק החלב, תשע"א – 2011