up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

נהלים,חוקים ותקנות

נוהל לקביעת מחיר מיוחד לרכישת חלב בקר גולמי וחומרי גלם חלביים (אבקת חלב כחוש וחמאה תעשייתית), מייצור מקומי, לתעשיות שאינן מחלבות או מפעלי גלידה

תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת תוספות המכסה )

תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח) (הוראת השעה) התשע”ד-2014

נוהל לקביעת מחיר מיוחד לרכישת חלב בקר גולמי וחומרי גלם חלביים (אבקת חלב כחוש וחמאה תעשייתית), מייצור מקומי, לתעשיות שאינן מחלבות או מפעלי גלידה , 2015

נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה

תקנות תכנון משק החלב (מס על העברת מכסה) התשע"ו-2015

הקצאת מכסות ליצרני חלב צאן (עיזים או כבשים) לייצור חלב בתנאי "משק סגור"

תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר) התשע”ה -2015

נוהל מכירת חלב גולמי מרפת או דיר למחלבה קטנה

תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח) (הוראת השעה) התשע"ד-2014

נוהל למכירת אבקת חלב בישראל לצרכי הזנת בעלי חיים – בשנת 2012

אופן הטיפול בחלב פסול במחלבה ובמשק

עדכון תקן ישראלי 55 – חלב פרה גולמי

תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) תשע"ד-2013

אזורים ויישובים באזור עדיפות לאומית

גודל פונט