up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הליך העברת מכסות – בקר, כבשים, עזים

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים, עדכון: בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב- 20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 2.3 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע”מ). בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766
קרא עוד
סיום הליך העברת מכסות חלב עיזים

סיום הליך העברת מכסות חלב עיזים

הרינו להודיע על סיומו של הליך העברת מכסות שמספרו 1-2018 בחלב עיזים. העברת המכסה התבצעה במחיר של 1.3 ₪/לליטר חלב. סה”כ מכסה מועברת כ- 108,000 ליטר.
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב בקר 2019 – 22.1.2019

הליך העברת מכסות חלב בקר 2019 – 22.1.2019

ועדת המכסות פרסמה הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי. המועד האחרון להגשת בקשה הינו 12.2.2019. ההליך מתקיים בהתאם לפרק ה’ 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014. שימו לב, בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד. בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל meital@milk.org.il ופקס 03-9564766. באחריות
קרא עוד
גודל פונט