up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

2020

החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבה שהתקיימה בזום מיום 9/9/2020 19/8/2020 ישיבה מס’ 15

החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבת זום שהתקיימה ביום 19/8/2020 ישיבה מס’ 14

החלטות וועדת המכסות בישיבה שהתקיימה בזום (חלב בקר) מיום 22/7/2020 ישיבה מס’ 13

החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבה מיום 1/7/2020 ישיבה מס’ 12

החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 10/6/2020 ישיבה מס’ 11

החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבה שנעשתה באמצעות שיחת זום ביום 20.5.2020 ישיבה מס’ 10

פרוטוקול ישיבת ועדת מכסות (חלב בקר) שנעשתה באמצעות שיחת זום ביום 4/5/2020 ישיבה מס’ 9

החלטות ועדת המכסות (חלב בקר) שנעשתה באמצעות שיחת וועידה בזום ביום 20.4.2020 – ישיבה מס’ 8

החלטות ועדת המכסות (חלב בקר) בדיון שנעשה באמצעות דוא”ל ביום 29/3/2020 – ישיבה מס’ 7

החלטות ועדת מכסות (חלב בקר) בנושאים שנשלחו בדוא”ל ביום 17/3/2020 ולאחר מכן התקיימה ישיבה טלפונית ביום 25.3.2020 – ישיבה מס’ 6

החלטות ועדת המכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 11.3.2020 – ישיבה מס’ 5

החלטות ועדת המכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 26.2.2020 – ישיבה מס’ 4

החלטות ועדת המכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 5.2.2020 – ישיבה מס’ 3

החלטות ועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 15.1.2020 – ישיבה מס’ 2

החלטות וועדת המכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 1.1.2020 – מס’ 1

גודל פונט