up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

2020

החלטות וועדת המכסות בישיבת שהתקיימה בזום (חלב בקר) מיום 22/12/2020 – מספר 22

החלטות וועדת המכסות (חלב בקר) בישיבתה בזום מיום 9/12/2020 – מספר 21

החלטות הוועדה בישיבתה בזום (חלב בקר) מיום 25/11/2020 – מספר 20

החלטות ועדת מכסות בישיבה שהתקיימה בזום (חלב בקר) ביום 11/11/2020 – מספר 19

החלטות הוועדה בישיבתה בזום (חלב בקר) מיום 28/10/2020 – מספר 18

החלטות ועדת מכסות בישיבת זום (חלב בקר) מיום 14/10/2020 – מספר 17

החלטות ועדת המכסות בישיבת זום (חלב בקר) מיום 23/9/2020 – מספר 16

החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבה שהתקיימה בזום מיום 9/9/2020 19/8/2020 ישיבה מס' 15

החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבת זום שהתקיימה ביום 19/8/2020 ישיבה מס' 14

החלטות וועדת המכסות בישיבה שהתקיימה בזום (חלב בקר) מיום 22/7/2020 ישיבה מס' 13

החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבה מיום 1/7/2020 ישיבה מס' 12

החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 10/6/2020 ישיבה מס' 11

החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבה שנעשתה באמצעות שיחת זום ביום 20.5.2020 ישיבה מס' 10

פרוטוקול ישיבת ועדת מכסות (חלב בקר) שנעשתה באמצעות שיחת זום ביום 4/5/2020 ישיבה מס' 9

החלטות ועדת המכסות (חלב בקר) שנעשתה באמצעות שיחת וועידה בזום ביום 20.4.2020 – ישיבה מס' 8