up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

2016

מכסת חלב עיזים לצרכי מחקר

מכסת חלב עיזים לצרכי מחקר

בכוונת וועדת המכסות להקצות מכסת חלב עיזים בהיקף כולל של כ – 120,000 ליטרים לצורכי מחקר בחלב. מדובר במכסה המוקצית מזה שנים לצרכי מחקר כאשר בשנים האחרונות הוקצתה למכון וולקני, שהודיע שאין בכוונתו להמשיך במחקר. מכון מחקר המבקש לקיים מחקר בחלב עיזים, בשנת 2020, מתבקש לפנות לוועדת המכסות לבחינת בקשתו עד ליום 31/12/2019. יש לצרף
קרא עוד
טיוטת התקנות להקצאת תוספת המכסה בשנת 2016

טיוטת התקנות להקצאת תוספת המכסה בשנת 2016

שלום רב, משרד החקלאות פרסם להערות הציבור את טיוטת תקנות משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע”ו 2016. (רצ”ב). מדובר בתקנות העוסקות בהקצאת תוספת המכסה (ס”ה 50 מיליון ליטרים ) ליצרנים קיימים והקצאת מכסות ליצרנים חדשים. הציבור מוזמן להעיר את הערותיו עד ליום ד’ 17.2.2016 לידי הגב’ תקוה מועלם tikvam@moag.gov.il. <mailto:tikvam@moag.gov.il>נבקשכם כי תעבירו
קרא עוד
הנחיות ונהלי מנהלת ההשקעות בחקלאות לעניין השקעות ומענקי השקעות ברפתות חלב.

הנחיות ונהלי מנהלת ההשקעות בחקלאות לעניין השקעות ומענקי השקעות ברפתות חלב.

קרא עוד
שימוש במאיצים חשמליים ברפת

שימוש במאיצים חשמליים ברפת

קרא עוד
גודל פונט