up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

2009

מחיר מטרה לחלב גולמי לחודשים אוקטובר-דצמבר 2009

עדכון מחיר מטרה לחלב בקר גולמי לחודשים מאי-יוני 2009

מחירון שירותי ויסות חלב – אוקטובר-דצמבר 2009

עדכון מחירי אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית, מייצור מקומי, לחודשים מאי-יוני 2009

מחירי אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית, מייצור מקומי, לחודשים אוקטובר-דצמבר 2009

מחירון שירותי ויסות חלב – אפריל-יוני 2009

עדכון מחירים לצרכן בגין עליית שיעור המע"מ

מחירי אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית, מייצור מקומי, לחודשים אפריל-יוני 2009

מחירון שירותי ויסות חלב – יולי-ספטמבר 2009

מחיר מטרה לחלב גולמי לחודשים אפריל-יוני 2009

מחיר מטרה לחלב גולמי לחודשים יולי-ספטמבר 2009

מחיר מטרה לחלב גולמי לחודשים ינואר-מרץ 2009

מחירי אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית, מייצור מקומי, לחודשים יולי-ספטמבר 2009

מחירי אבקה מחלב כחוש וחמאה תעשייתית, מייצור מקומי, לחודשים ינואר-מרץ 2009

חדשות טובות לצרכנים: הורדת מחירי מוצרי החלב שבפיקוח בשיעור ממוצע של 4.5%

גודל פונט