up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

2009

עדכון למדיניות התשלום לחלב עיזים – עודף (חריג) – 2009

קרא עוד

מדיניות התשלום לשנת 2009 בענף העזים לחלב – (החלטת מועצת מנהלים 18.12.2008)

קרא עוד

מדיניות תשלום לחלב כבשים לשנת 2009 – (החלטת מועצת מנהלים 18.12.2008)

קרא עוד

התפלגות ייצור חלב עזים לשנת 2009

קרא עוד

התפלגות ייצור חלב כבשים לשנת 2009

קרא עוד