up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מדיניות תשלום חלב צאן

היערכות להתאמת ייצור חלב עיזים לביקוש עדכון נובמבר 2020

מדיניות התשלום לחלב כבשים עודף בשנת 2021 – מוגש לאישור מועצת מנהלים

מדיניות התשלום לחלב עזים עודף בשנת 2021 – מוגש לאישור מועצת מנהלים

עדכון מדיניות התשלום לחלב עודף המיוצר מעבר למכסה בשנת 2020

דפון היערכות להפחתת ייצור חלב עיזים 25.6.2020 – דורית כבביה

עדכון מדיניות התשלום לחלב עודף עיזים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2020

מדיניות התשלום לחלב כבשים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2020

מדיניות התשלום לחלב כבשים מעבר למכסה בשנת 2019

מדיניות התשלום לחלב עזים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2019

מדיניות תשלום לחלב עיזים עודף המיוצר מעבר למכסה בשנת 2018

מדיניות התשלום לחלב כבשים עודף המיוצר מעבר למכסה בשנת 2018

מדיניות התשלום לחלב עיזים עודף המיוצר מעבר למכסה בשנת 2018

עדכון מדיניות התשלום לחלב עזים עודף המיוצר מעבר למכסה בשנת 2017

עדכון מדיניות התשלום לחלב כבשים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2017

מדיניות התשלום לחלב כבשים עודף המיוצר מעבר למכסה בשנת 2017

גודל פונט