up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

2018

מדיניות תשלום לחלב בקר גולמי בשנת 2019

מדיניות תשלום לחלב בקר גולמי בשנת 2019

קרא עוד
עדכון מדיניות התשלום לחלב עודף שייוצר בחודשים נובמבר דצמבר  2018 – החלטת מועצת המנהלים מ-18.10.2018

עדכון מדיניות התשלום לחלב עודף שייוצר בחודשים נובמבר דצמבר 2018 – החלטת מועצת המנהלים מ-18.10.2018

קרא עוד
עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2018

עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2018

קרא עוד
עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר עודף בשנת 2018

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר עודף בשנת 2018

קרא עוד
גודל פונט