up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

2015

הגדלת ייצור חלב בנובמבר דצמבר 2015

הגדלת ייצור חלב גלמי בנובמבר ודצמבר 2015 הביקוש לחלב גולמי עדיין גבוה מההיצע. למרות שהמחלבות מממשות את כל כושר השחזור יש מחסור בחלב גולמי. לכן, אנו פונים ומבקשים מיצרני החלב למצות את מלוא פוטנציאל יצור החלב ברפתות ולצמצם ככל האפשר הוצאת פרות מניבות. מועצת המנהלים אישרה את המלצת ועדת התכנון של המועצה כי על חלב
קרא עוד

מדיניות תשלום לחלב בקר גולמי לשנת 2015

קרא עוד