up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

2009

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי המיוצר מעבר למכסה (חלב עודף) בשנת 2009

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי המיוצר מעבר למכסה (חלב עודף) בשנת 2009

קרא עוד

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי המיוצר מעבר למכסה (חלב עודף) בשנת 2009

קרא עוד

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2009 – החלטת מועצת המנהלים מתאריך 5.2.2009

קרא עוד

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2009 – (החלטת מועצת המנהלים 18.12.2008)

קרא עוד

התפלגות ייצור חלב בקר לשנת 2009

קרא עוד

ריכוז מדיניות התשלום לחלב ומוצריו בשנת 2009 – מכתב

קרא עוד

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2009

לכבוד יצרני חלב בקר                                                                                              27 בנובמבר, 2008 שלום רב, הנדון: עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2009 תמונת המצב בענף היא כדלקמן:  • התמתנות בביקושים למוצרי חלב ותחזיות להמשך ההתמתנות בשנת 2009 בשל המצב הכלכלי בעולם ובארץ.  • מלאים גבוהים מאד של אבקת חלב וחמאה.  • מחירים עולמיים נמוכים של אבקת חלב וחמאה, והערכות כי המחירים הנמוכים ישררו גם
קרא עוד