up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

2007

החלטת מועצת המנהלים בנושא גמר חשבון חלב עודף 2007

קרא עוד

גמר חשבון חלב בקר עודף 2007

‏י' תמוז, תשס"ח ‏13 יולי, 2008 08-430-11 ‏‏לכבוד יצרני חלב בקר שלום רב, הנדון:  גמר חשבון חלב בקר עודף 2007                 (החלטת מועצת המנהלים מיום 10.07.2008) בהמשך להחלטת מועצת המנהלים מיום 12.5.2008 על החזר של 14.00 אגורות לליטר שיוצר מעבר למכסה בשנת 2007  (החלטה זו יושמה עד לסוף חודש מאי) .  הוחלט: א. החזר נוסף של
קרא עוד

מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2007

י' טבת, תשס"ז 31 דצמבר, 2006 11-701-06 לכבוד: יצרן חלב בקר שלום רב, הנדון: מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2007 לקראת תחילת שנת 2007 ריכזנו כאן, לנוחיותכם, את תמצית החלטות מועצת המנהלים של מועצת החלב ביחס למדיניות התשלום לחלב גלמי לשנת 2007. הנוסח הקובע של ההחלטות הוא הנוסח המקורי המופיע בהחלטות מועצת המנהלים. א.
קרא עוד

חשבון חלב עודף

א' תמוז, תשס"ז 17 יוני, 2007 5-390-07 לכבוד יצרן חלב בקר שלום רב, חשבון חלב עודף 2006 (החלטת למועצת מנהלים 14.6.2007) להלן החלטת מועצת המנהלים בנוגע לגמר חשבון חלב עודף 2006: גמר חשבון חלב עודף 2006 טרם הסתיים אבל מסתמן כי קופת חלב עודף תעמוד ביתרת זכות כלומר הפדיון הממוצע של החלב העודף בשווקים השונים
קרא עוד

תוספת למדיניות תשלום עבור חלב עודף 07

א' תמוז, תשס"ז 17 יוני, 2007 5-391-07 לכבוד יצרן חלב בקר שלום רב, תוספת למדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף (חלב המיוצר מעבר למכסה) לשנת 2007 (החלטת מועצת מנהלים מ- 14.6.2007) להלן החלטת מועצת המנהלים בנוגע לעדכון מדיניות התשלום לחלב עודף בשנת 2007: 1.  להרחיב את התקופה בה הפדיון המובטח לחלב עודף הוא גבוה, לחודשים:
קרא עוד

תוספת למדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף (חלב המיוצר מעבר למכסה) לשנת 2007

א' תמוז, תשס"ז 17 יוני, 2007 5-391-07 לכבוד יצרן חלב בקר שלום רב, תוספת למדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף (חלב המיוצר מעבר למכסה) לשנת 2007 (החלטת מועצת מנהלים מ- 14.6.2007) להלן החלטת מועצת המנהלים בנוגע לעדכון מדיניות התשלום לחלב עודף בשנת 2007: 1. להרחיב את התקופה בה הפדיון המובטח לחלב עודף הוא גבוה, לחודשים:
קרא עוד

מדיניות התשלום לחלב גלמי בשנת 2007 – עידכון

מדיניות התשלום לחלב גלמי בשנת 2007 מועצת המנהלים החליטה בישיבה מתאריך ה-8 לפברואר  2007 לעדכן את סעיף 3.1 כך שהפדיון המובטח לחלב עודף שייוצר בחודשים מרץ- אוקטובר (במקום יוני- אוקטובר בהחלטה הקודמת) יעמוד על 90% ממחיר המטרה (במקום 85% בהחלטה הקודמת), שאר הסעיפים במדיניות הם ללא שינוי. לקראת תחילת שנת 2007 ריכזנו כאן, לנוחיותכם, את
קרא עוד

עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן לשנת 2007

  עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן לשנת 2007 החלטת מועצת המנהלים מתאריך 28.05.07   כדי להביא למיצוי פוטנציאל ייצור החלב בשנת 2007 החליטה מועצת המנהלים לאמץ את המלצת ועדת "חלב חורף קיץ" ולקבוע כי בשנת 2007 תעודכן מדיניות התשלום לחלב המיוצר במסגרת המכסה כדלקמן: חריגה תקופתית בחודשים נובמבר ודצמבר לא תוריד מהזכאות לפרסים למשקים שהעבירו
קרא עוד

גמר חשבון חלב עודף 2006

לכבוד יצרן חלב בקר____________ א.נ. הנדון: גמר חשבון חלב עודף 2006 (החלטת מועצת מנהלים 3.9.2007) להלן החלטת מועצת המנהלים בנוגע לגמר חשבון חלב עודף 2006: העודפים הכספיים בקופת חלב עודף הכלל ענפית יוחזרו ליצרני החלב העודף 2006, בשיעור אחיד לכל ליטר חריגה מהמכסה. בשלב ראשון הוחזרו 20 אג' לליטר כמקדמה, היתרה בסך 4.4 אג' לליטר
קרא עוד