up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ארכיון מדיניות תשלום חלב בקר

חשבון חלב עודף למשקים תחת סגר וטרינרי

עדכון מדיניות תשלום לחלב מתוכנן ועודף בשנת 2022

עדכון מדיניות תשלום לחלב מתוכנן ועודף בשנת 2021

תמריצים על הגדלת תכולת השומן בשנת 2021

גיליון אקסל לחישוב אומדן התמורות מחלב עודף בהתאם למכסה, לתוכנית הייצור של הרפת ולמחירי המטרה הרבעוניים

מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2021

עדכון יחס המחירים בין חלבון ושומן

מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2021

עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר עודף – בשנת 2020

עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020

מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה בשנת 2020 – נוסח מורחב הכולל את התפלגות החודשית של המכסות ואת מדיניות התשלום עפ"י רכיבי חלב

מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020

הסברים למדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2019

עדכון מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה בשנת 2019

עדכון מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה בשנת 2019 – החלטת מועצת מנהלים 14/03/2019